CĐ còn tổ chức kiểm tra công tác BHLĐ được 225 cuộc đối với cấp TCty và 90 cuộc đối với cấp Cty. CĐ ngành còn tổ chức được 2 lớp tập huấn về “Xây dựng quan hệ LĐ hài hòa tại DN” với 180 người tham gia.   

Q.C