Theo dự thảo về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể công bố ngày 12.4, thời lượng học ở cấp tiểu học cụ thể: Mỗi tiết học cho lớp 1 và lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; cho lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút; giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Các trường dạy học 2 buổi/ngày, bố trí không quá 7 tiết học/ngày; 31 tiết học/tuần đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3; 32 tiết học/tuần đối với lớp 4, lớp 5.

Còn các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm 2018-2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm 2022- 2023 dạy học 2 buổi/ ngày cho tất cả các lớp tiểu học.

Đối với những địa phương chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục địa phương.


Đối với THCS, mỗi ngày học 1 buổi, không quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với THPT, mỗi ngày học 1 buổi, không quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Tổng số tiết học trong mỗi tuần không quá 30 tiết. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đặc biệt, theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không quy định “cứng” số tiết theo từng tuần như hiện nay mà để các trường tự chủ động sắp xếp đảm bảo đủ tổng số tiết theo tháng và theo môn học, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - cho hay.