Chiều 28.7, Bộ GDĐT cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã chính thức được thông qua ngày 27.7. Đây sẽ là căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Trước đó, ngày 12.4, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Theo chương trình được công bố thì Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ hướng đến hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh (dự thảo cũ là 6 phẩm chất, 10 năng lực). Các phẩm chất gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các năng lực gồm có 3 năng lực chung là tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo và 7 năng lực chuyên môn bám sát hệ thống môn học xuyên suốt trong các cấp học.

Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trong dự thảo mới chính là thời lượng các tiết học bắt buộc giảm xuống rõ rệt trong từng lớp ở bậc tiểu học. Trong đó, lớp 1,2 giảm 22 tiết, lớp 3 giảm 52 tiết và lớp 4,5 giảm tới 64 tiết trong năm học. Bậc THCS, thời lượng giáo dục của cấp này giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ.

Ở bậc THPT, thay đổi lớn nhất là không tách cấp học này thành 2 giai đoạn dự hướng và định hướng nghề nghiệp như dự thảo trước mà gộp thành một giai đoạn chung, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.