Sau khi công bố dự thảo và xin ý kiến xã hội, Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã có những điều chỉnh nhất định dựa trên các ý kiến đóng góp.

Ở cấp Trung học cơ sở, các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 không có thay đổi so với dự thảo cũ công bố hồi tháng 4.2017.

Với môn Giáo dục Công dân, thời lượng ở các lớp 8, 9 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống còn 35 tiết năm, bằng với thời lượng các lớp 6, 7.

Môn Tin học giảm từ 52,5 tiết/năm giảm xuống còn 35 tiết.

Môn Công nghệ và Hướng nghiệp đổi tên thành môn Công nghệ. Thời lượng ở các lớp 6, 7 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống 35 tiết/năm, ở các lớp 8, 9 giảm từ 70 tiết/năm xuống 52 tiết/năm.

Thời lượng các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật không thay đổi. 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đổi tên thành Hoạt động trải nghiệm với quy định 105 tiết học như cũ.

Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Kế hoạch giáo dục cấp THCS trong bản dự thảo tháng 7.2017.
Kế hoạch giáo dục cấp THCS trong bản dự thảo tháng 4.2017

Điểm mới tiếp theo chính là nội dung giáo dục của địa phương ở cấp Trung học cơ sở được tách riêng với thời lượng 35 tiết/năm. So với trước kia, nội dung giáo dục địa phương được xếp chung với nội dung tự chọn thì nay được tách riêng ra thành nội dung giáo dục bắt buộc.

Các môn tự chọn gồm Tiếng dân tộc thiểu sốNgoại ngữ 2 với thời lượng là 105 tiết/môn/năm.

Đặc biệt, nội dung hướng nghiệp được đưa vào từ cấp Trung học cơ sở.

Cụ thể, trong dự thảo mới quy định rõ, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; ở lớp 8 và lớp 9, các môn học Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệmNội dung giáo dục của địa phương có học phần hoặc chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.

Như vậy, thời lượng giáo dục bắt buộc của cấp Trung học cơ sở giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ. Thời lượng môn học tự chọn, tuỳ vào thực tế địa phương để xem xét, tổ chức.