Đề thi 

 
 

 

 

Đáp án: 

CÂU

MÃ ĐỀ 169

MÃ ĐỀ 245

MÃ ĐỀ 326

MÃ ĐỀ 493

1.

D

A

D

B

2.

A

A

D

A

3.

A

B

C

C

4.

D

C

C

D

5.

C

D

A

B

6.

B

A

D

B

7.

A

C

D

C

8.

D

D

D

D

9.

B

C

B

A

10.

D

C

B

C

11.

C

B

D

B

12.

B

C

D

D

13.

D

C

D

B

14.

A

B

C

C

15.

B

B

C

A

16.

A

D

B

A

17.

D

A

C

C

18.

B

D

C

A

19.

A

C

A

D

20.

D

D

A

B

21.

C

A

B

D

22.

D

A

B

A

23.

C

C

D

D

24.

A

D

A

B

25.

C

C

A

B

26.

C

C

B

D

27.

A

B

A

B

28.

C

D

B

D

29.

B

A

D

B

30.

D

D

D

B

31.

B

D

B

A

32.

D

D

A

A

33.

A

C

B

C

34.

C

B

C

D

35.

C

B

D

A

36.

B

A

C

C

37.

A

A

B

A

38.

A

B

A

C

39.

B

B

A

B

40.

B

D

A

D

41.

D

B

C

A

42.

C

D

A

A

43.

C

A

C

B

44.

D

C

D

C

45.

A

B

D

D

46.

B

A

A

D

47.

A

A

B

B

48.

B

B

C

C

49.

C

C

C

C

50.

A

C

B

C