Điểm trúng tuyển của các ngành như sau:

Thí sinh trúng tuyển đạt mức điểm theo quy định của trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển, trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau: