Theo đó, các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo được cấu trúc thành một hệ thống chỉnh thể, thống nhất từ cấp tiểu học đến cấp trung học PT; được chia thành hai loại: Bắt buộc và tự chọn. Trong đó, nội dung học tập bắt buộc tạo nền tảng học vấn PT cho HS, còn phần nội dung học tập tự chọn sẽ thực hiện dựa trên nhu cầu, sở thích và khả năng riêng của từng em.

Các lĩnh vực của chương trình giáo dục PT mới bao gồm: Ngôn ngữ (tiếng Việt, ngoại ngữ, tiếng mẹ đẻ/tiếng dân tộc); toán học; đạo đức - công dân; thể chất; nghệ thuật; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn và công nghệ. Đối với các môn chuyên đề tự chọn, hệ thống các chuyên đề học tập được sắp xếp theo các lĩnh vực đào tạo của giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp (khoảng 10 khối ngành) và HS sẽ tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Bộ GDĐT sẽ công bố danh mục chuyên đề tự chọn cấp trung học PT và tài liệu học tập tương ứng.