Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, ông Bower khẳng định “Hoa Kỳ cần Việt Nam vì chiến lược của Hoa Kỳ ít nhất dựa vào một phần, đó là một ASEAN mạnh mẽ”.

“Nếu thiếu vắng yếu tố lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam cũng như của ASEAN - là khối hợp tác mà Việt Nam tin tưởng - thì chiến lược của Hoa Kỳ sẽ rất yếu. Do đó, Việt Nam quan trọng với Hoa Kỳ vì lý do này và nhiều lý do khác nữa”- ông bình luận.