Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14.5.2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30.7.2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cục QLCT) đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, các nội dung bao gồm: Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp; mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; doanh thu bán hàng đa cấp; hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng đa cấp; thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước; chương trình khuyến mại; tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đăng tải mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 để doanh nghiệp liên quan được biết và tham khảo.