Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2017 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 17,7%), trong đó có 6.104 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 92,4%.

Trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có tới 2.705 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,9%).

Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng cũng tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.866 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,2% và 27.408 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,5%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 6.639 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm tới 41,8%). Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 12.093 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm tới 44,1%).