Phạt hình sự có thể ở dạng phạt tiền hay phạt giam. Tiền phạt cũng không đồng đều mà phụ thuộc vào mức thu nhập. Ví dụ đại gia thu nhập 1 ngày 5.000 USD bị phạt 100 ngày thì tiền phạt là 500.000 USD, trong khi một người thu nhập 100.000 đồng/ngày khi bị phạt hình sự 100 ngày thì tiền phạt là 10 triệu đồng. Tóm lại mức tiền phạt hình sự hoàn toàn phụ thuộc vào mức thu nhập, nhưng số ngày ghi vào lý lịch tư pháp thì ngang nhau: Đều 100 ngày. Nhà nước Đức không quá say mê phạt tiền, ai nếu không thích nộp tiền phạt, thì có thể vào nhà giam ngồi 100 ngày. Tôi nghĩ nếu Việt Nam áp dụng cách này sẽ hiệu quả vì không chỉ ở Đức, mà nhiều nước khác áp dụng cách này tỏ ra rất có hiệu quả.

Còn đề xuất thu phương tiện giao thông đơn giản nhất nếu được thực hiện, theo tôi ít nhất sẽ vi phạm Điều 16 của Hiến pháp. Bởi trong điều này có câu “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” sẽ không thể bảo đảm được nữa vì cùng một lỗi, nhưng trị giá bị thu nhiều khi có giá trị rất khác nhau!

Nguyễn Hoàng Hải (nguyenhoanghai@yahoo.de)