Theo đó, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam (Quy định mới);

- Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, ngoài quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam cũng được xem là một trường hợp của lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài.

Ngoài ra, tại Nghị định này cũng bổ sung thêm một số khái niệm mới về nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng và người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ mà theo quy định hiện hành không đề cập đến như sau:

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là người lao động nước ngoài làm việc ít nhất 2 năm (24 tháng) trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và phải đáp ứng quy định đối với chuyên gia theo quy định trên.

Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.