Từ sự việc này, UBND tỉnh: Phê bình Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò; giao UBND huyện kiểm điểm các tập thể, cá nhân quản lý trên địa bàn để xảy ra ô nhiễm trong thời gian dài nhưng không phát hiện xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. UBND tỉnh cũng nhắc nhở Sở TNMT chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát phát hiện vi phạm để khắc phục kịp thời (năm 2016 kiểm tra 2 lần nhưng không phát hiện vi phạm); giao Giám đốc Sở TNMT yêu cầu các đơn vị hoạt động tại cụm công nghiệp này khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường trong sản xuất (chậm nhất quý 2/2017)…