Theo LĐLĐ TP.Cần Thơ, “Tháng Công nhân” năm 2017 các cấp CĐ tập trung triển khai tổ chức một số nội dung: Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Chương trình “Tự hào trí tuệ LĐ Việt Nam”; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ”.

LĐLĐ thành phố tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng LĐ và huy động các nguồn lực xã hội tổ chức ”Tháng Công nhân”; chỉ đạo các cấp CĐ quản lý CĐCS có từ 2.500 CNLĐ trở lên tổ chức các hoạt động ”Tháng Công nhân”. Nội dung, chương trình tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ sở với đối tượng trung tâm là CNLĐ; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.