“LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”; “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt”; “Xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”; “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu””; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng CĐ vững mạnh”… Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải gắn kết với thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào thi đua năm 2017 chia làm 2 đợt: Đợt 1 (từ ngày 1.1 - 30.6), đợt 2 (từ ngày 1.7 - 31.12).