Mỗi cuộc tư vấn pháp luật thời lượng ít nhất 120 phút, có từ 50 người dự trở lên/cuộc với các nội dung tư vấn: Pháp luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ hoặc các nội dung pháp luật khác do cơ sở yêu cầu. Theo đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ chịu trách nhiệm về chuyên môn, nội dung tư vấn; sắp xếp thời gian, phân công tư vấn viên hoặc mời chuyên gia các ngành liên quan tham gia. Các cấp CĐ được phân bổ chỉ tiêu có trách nhiệm tập hợp NLĐ, chuẩn bị địa điểm và thời gian tổ chức.