Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp CĐ triển khai thực hiện; tổ chức hoạt động này tại các cấp CĐ (dự kiến 6 cuộc); duy trì thường xuyên hoạt động báo cáo viên CĐ, tổ chức hội nghị báo cáo viên CĐ định kỳ 1 lần/quý; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ với các chủ đề: Bộ luật LĐ, Luật Giao thông đường bộ, Luật ATVSLĐ, Luật BHXH… Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp CĐ cần có hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng: Tuyên truyền miệng trong các hoạt động đối thoại, sinh hoạt thường kỳ; thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bản tin CĐ, trang web LĐLĐ tỉnh; khẩu hiệu, áp phích, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền khác…