2 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm: Một, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa (VH) cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn VH” theo tiêu chí mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống VH tinh thần cho CNLĐ KCN, khu chế xuất”; xúc tiến việc xây dựng Đề án các thiết chế văn hóa tại KCN Giao Long tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, giải trí cho công nhân; tổ chức Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ lần thứ VI/2017 CĐ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh. Hai, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả “Tháng Công nhân” năm 2017 với những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở - vì lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5) và 88 năm ngày thành lập CĐVN (28.7); tập trung tuyên truyền đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023).