Kế hoạch này vừa được LĐLĐ tỉnh Bến Tre triển khai đến các cấp CĐ với yêu cầu: Các hoạt động truyền thông phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát với từng đối tượng và làm cho tinh thần khởi nghiệp (KN) lan tỏa ra cộng đồng; phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi KN” gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong đoàn viên, CNVCLĐ (nhất là LĐ trẻ trong doanh nghiệp (DN), KCN).

Theo đó, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu KN với NLĐ; đưa nội dung KN vào các chuyên trang, chuyên mục của CĐ trên Báo Đồng Khởi, Đài PTTH tỉnh, đài truyền thanh các địa phương, phương tiện truyền thanh nội bộ trong DN…; thường xuyên phát động các phong trào thi đua tham gia thực hiện Chương trình “Đồng Khởi KN và phát triển DN”, từng bước phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu của phong trào để tạo đà cho KN thành công…