Trong năm, còn thực hiện các chỉ tiêu: Thành lập mới 5 HTX, 100% HTX hoạt động đúng Luật HTX năm 2012; thành lập mới 50 tổ hợp tác; tăng 16% vốn góp bình quân của HTX (chủ yếu từ vốn góp của thành viên); tăng 18,6% doanh thu bình quân của một HTX; tăng 10% lãi bình quân của một HTX; tăng 26,2% thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX.

Năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí (599 triệu đồng) đào tạo, bồi dưỡng, xúc tiến thương mại cho các HTX; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 (173 triệu đồng); tạo điều kiện cho các HTX vay vốn (gần 17,1 tỉ đồng)…

Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX chưa đáp ứng nhu cầu, năng lực tiếp nhận của các HTX còn hạn chế (nhất là các hạng mục hỗ trợ về xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ về chế biến sản phẩm; tham gia các chương trình - mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội)…