Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những mặt tích cực, mô hình mới về hoạt động của các CĐ ngành GDĐT cấp huyện, CĐCS trực thuộc và công tác KT và kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế, giúp các cấp CĐ nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác KT...