Năm 2016, toàn thành phố chưa phát hiện ca ngộ độc thực phẩm nào trong bữa ăn ca của NLĐ. Đến nay, có 61/493 DN có tổ chức CĐ tự tổ chức bữa ăn ca tại chỗ, 7 DN thuê nhà cung cấp bữa ăn ca, 17 DN phát tiền cho NLĐ, 24 DN hỗ trợ một phần chi phí bữa ăn ca (có 80 DN có giá trị bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên). Tuy nhiên, hoạt động này chưa được các DN tổ chức thực hiện đồng bộ. Số DN có tổ chức CĐ tổ chức bữa ăn giữa ca cho NLĐ còn thấp (109/493 DN).