Theo đó, 339 trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ được xây dựng với hình thức kiên cố (53 trạm), bán kiên cố 132 trạm) và di động (154 trạm). Giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng 104 trạm, giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư xây dựng 235 trạm.

Kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch này dự kiến khoảng 469,136 tỉ đồng, đầu tư trong 2 giai đoạn (2016 - 2020 và 2021 - 2025) với các chi phí về xây lắp, thiết bị, đền bù… Nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn: Vốn ưu đãi cho ngành điện; lồng ghép nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí; các nguồn vốn hỗ trợ; đóng góp của người dân vùng hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác…