Căn cứ trên các số liệu cập nhật đến hết tháng 10/2018 và tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ công tác của ngành, Sở LĐ-TBXH Quảng Ninh ước tính tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,97% , từ 2,25% năm 2017 xuống còn 1,28% năm 2018.  

Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Hoài Sơn cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ kịp thời đầy đủ góp phần giúp hộ nghèo ổn định vươn lên thoát nghèo.

Công tác vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo và hỗ trợ đầu tư hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh và sự chung tay, góp sức của xã hội đã từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó tập trung ưu tiên đối tượng hộ nghèo, người nghèo thuộc vùng khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, đối tượng nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.

Lao động tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco Quảng Ninh ( xã Hồng Thái Tây và Hoàng Quế, TX Đông Triều)

 

Việc triển khai Đề án 196 về đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 đến nay đã đi vào nề nếp, cơ bản đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ đề ra; một số xã, thôn đã phấn đấu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích sớm hơn so với lộ trình; người dân tại các xã, thôn ĐBKK đồng thuận, từng bước tích cực hưởng ứng thông qua việc góp công, hiến đất và vật kiến trúc, hoa màu, tham gia thực hiện Đề án, góp phần tạo điều kiện đưa các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 trước hoặc đúng tiến độ đã được phê duyệt. Việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng (trong đó chủ yếu là hạ tầng phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất) đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng ĐBKK; nhiều mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai có hiệu quả, được nhân rộng đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm động lực, kiến thức, kinh nghiệm từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, là cơ sở để thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp là tương đối khó khăn. Nhất là những hộ nghèo thì hiện vẫn sản xuất nông- lâm nghiệp là chính nên thu nhập không ổn định, vẫn có yếu tố mùa vụ. Bên cạnh đó, còn một bộ phận người dân dù không nhiều cũng chưa nhận thức được vấn đề, vẫn muốn được là hộ nghèo để hưởng chính sách.

Hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu lao động. Như một số khu công nghiệp ở các địa bàn miền Đông là chúng tôi khuyến khích người lao động tham gia vào các doanh nghiệp, chứ nếu cứ tập trung cả vào nông nghiệp thì rất khó. Một gia đình chỉ cần có một người đi làm trong doanh nghiệp thì thu nhập sẽ ổn định hơn, đời sống sẽ cao hơn, lương của công nhân hiện nay cũng rất khá, đạt 7-9 triệu/ tháng.