Sau khi Luật đi vào cuộc sống, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC). Phê chuẩn Công ước này, Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc hợp tác quốc tế để thực hiện và giám sát tiến độ thực hiện của CRC.

Quyền được bảo vệ vì trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn, do vậy trẻ em cần được gia đình, cộng đồng, xã hội và Nhà nước bảo vệ và chăm sóc một cách phù hợp. Theo đó, trẻ em có quyền được bảo vệ để không bị rơi vào những hoàn cảnh và nhân tố nguy hiểm cho sự phát triển thể chất, đạo đức, tâm lý và xã hội, không bị cách ly cha mẹ và gia đình.

Đặc biệt, trẻ em được bảo vệ để chống lại các hành vi bóc lột thông qua việc lao động trái quy định. Hiện nay, luật quy định rõ ràng và chi tiết, ngay cả với các hoạt động sử dụng trẻ em trong các hoạt động giải trí, biểu diễn xiếc,...