Thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 6.6.2018, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 687/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ LĐTBXH thực hiện Nghị quyết, trong đó có hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hành chính về BH thất nghiệp.

Vào cuộc tích cực, Bộ LĐTBXH cũng đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24.12.2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về BH thất nghiệp.

 

Trước đó, từ ngày 9.11.2015, Bộ LĐTBXH đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp. Theo đó, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm dịch vụ việc làm phải tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thu, chi và giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp của người lao động.

Đến nay, Bộ tiếp tục yêu cầu các Sở LĐTBXH chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở thống nhất sử dụng phần mềm giải quyết hưởng BH thất nghiệp do Cục Việc làm cung cấp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH trong thời gian tới.

Về tình hình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH, Ngành LĐTBXH đã chủ động triển khai từ trước đó. Đặc biệt, từ năm 2010, Bộ LĐTBXH đã xây dựng phần mềm BH thất nghiệp và triển khai thực hiện tại các địa phương. Sau hai lần nâng cấp (năm 2013, năm 2017), đến nay phần mềm đã được thực hiện thống nhất trên toàn quốc và đang tập trung cơ sở dữ liệu về giải quyết hưởng BH thất nghiệp để chuẩn bị cho việc liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH.

Tính đến hết ngày 31.10.2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,21 triệu người; 11,4 triệu người tham gia BHTN, 220 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 79,73 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 85,3% dân số.

Trong 5 năm, có 720.641 người được giải quyết hưởng BHXH hàng tháng, trong đó: hưu trí 589.779 người; tử tuất là 118.285 người; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 12.577 người; giải quyết 3.686.351 lượt người hưởng trợ cấp một lần, trong đó: BHXH một lần là 3.096.194 người.