Nhiều vùng chuyên canh mang giá trị kinh tế cao

Thực hiện Chương trình 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình tại 16 huyện; ban hành 21 thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành. Cùng với đó, HĐND TP đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 02.

Với phát triển nông nghiệp, đến nay đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh mang lại giá trị kinh tế cao, như 154 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chuất lượng cao với diện tích trên 100ha; trên 100 vùng sản xuất rau an toàn với quy mô trên 20ha mỗi vùng; 50 vùng trồng hoa, cây cảnh; xây dựng được 12 nhãn hiệu tập thể như bưởi tôm vàng Đan Phượng, Phật thủ Đắc Sở, Nhãn muộn Đại Thành…

Cùng với đó, Thành phố đã phát triển 15 vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, ngoài khu dân cư; phát triển 76 xã chăn nuôi trọng điểm; gần 4 nghìn trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2017 tăng 2,74%, cơ cấu ngành chăn nuôi, thủy sản chiếm trên 52%.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội được đẩy mạnh. Hiện nay, toàn Thành phố có 123 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt chiếm 18%, chăn nuôi chiếm 34% và thủy sản chiếm 13%. Trong đó, một số mô hình tiêu biểu như mô hình trồng hoa lan của HTX Đan Hoài – Flora Việt Nam, tại Đan Phượng; HTX hoa, cây cảnh Thụy Hương (Chương Mỹ); Nhà máy sản xuất nấm kim châm công nghệ Nhật Bản tại Mỹ Đức; sản xuất rau thủy canh của HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đa Tốn, Gia Lâm…

Hà Nội: Hơn 76% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

294 xã đạt chuẩn NTM

Trong 2 năm 2016-2017, Hà Nội có thêm 3 huyện và 93 xã đạt chuẩn NTM; nâng tổng số huyện đạt chuẩn NTM lên 4/18 và số xã đạt chuẩn NTM lên 294/386, chiếm 76,16%, tăng 49 xã so với kế hoạch. Trong 92 xã còn lại, có 56 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí; 36 xã đạt và cơ bản đạt 10-14 tiêu chí.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2017 đạt 38 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại khu vực huyện, thị xã đạt 83,53%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (đầu năm 2016) xuống còn 2,57% (cuối năm 2017).

Cũng trong hơn 2 năm qua, nguồn lực dành cho Chương trình 02 của Thành ủy đạt trên 25 nghìn tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 58 tỷ đồng, ngân sách Thành phố trên 10,6 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp huyện trên 11,6 nghìn tỷ đồng và nguồn vốn ngoài ngân sách trên 2,2 nghìn tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có từ 10-12 huyện trở lên đạt chuẩn NTM (tăng 2 huyện so với Chương trình 02); 85% số xã trở lên đạt chuẩn NTM (tăng 5% so với mục tiêu Chương trình 02); thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt từ 95-100%.