Từ cuối những năm 2000, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tham mưu cho Bộ LĐTBXH ban hành khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hình thành hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia trên cơ sở quy định tại luật Dạy nghề 2005. Tới nay, việc quy định đánh giá chứng chỉ còn được nêu tại luật Việc làm năm 2013, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế để tiếp tục phát triển hệ thống này.

Tuy nhiên, việc đầu tư công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hệ thống đánh giá chưa được áp dụng, gây tốn kém và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh đánh giá, cấp chứng chỉ cho người lao động đang ngày càng tăng.

Trên cơ sở kết quả làm việc, trao đổi và khảo sát, đánh giá hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của hai bên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực HRD Hàn Quốc tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm giúp Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, những công nghệ mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam.

Theo kỳ vọng, kết quả của chương trình hợp tác trên sẽ tạo đòn bẩy phát triển để hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia cũng như giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam có được sự đột phá mới trong việc phát triển nâng tầm kỹ năng người lao động Việt trong thời kỳ mới.

Hệ thống hình thành sẽ giúp tăng cường việc quản lý, thống kê thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá, dự báo kỹ năng trên cơ sở đó để hoạch định, xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và những lĩnh vực liên quan khác.