Đặc biệt, ngày 07.06.2016, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 1023, phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 là việc cụ thể hóa các giải pháp của chính phủ Việt Nam, trong việc thực hiện cam kết quốc tế góp phần việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong đó có mục tiêu 8.7 liên quan đến  lao động trẻ em. Việc thực hiện thể hiện sự quyết tâm của Đảng, của Nhà nước Việt Nam vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan cho rằng, đói nghèo được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế và từ đó dẫn đến nguy cơ lao động trẻ em. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến lao động trẻ em, đặc biệt trong khu vực kinh tế phi chính thức còn nhiều bất cập; chưa phổ biến được đầy đủ đến các địa phương khái niệm và cách xác định lao động trẻ em.

Vì vậy, chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 sẽ là nền tảng để thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em. Một số mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em sẽ được thí điểm triển khai để tập huấn kỹ năng sống, trang bị cho trẻ em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động trái quy định của pháp luật, hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm phù hợp với độ tuổi của trẻ em.