Theo ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng vụ Đào tạo thường xuyên, tính đến tháng 9.2019, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp đã tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho trên 1,25 triệu người; trong đó đào tạo sơ cấp cho gần 500.000 người, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho trên 750.000 người. Các trường cao đẳng, trung cấp đã tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, trung cấp cho trên 25.000 người; trong đó, trình độ cao đẳng cho trên 20.000 người, trình độ trung cấp cho gần 5.000 người.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tính đến hết tháng 9.2019, có trên 9,6 triệu lao động được học nghề; trong đó có 5,3 triệu người đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách của Đề án 1956. Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%. Lao động nữ nông thôn được hỗ trợ học nghề chiếm 59,4% vượt mục tiêu đề ra. Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề; trên 35% lao động nông thôn học nghề nông nghiệp để tiếp tục làm nghề nông nghiệp có năng suất, thu nhập cao hơn. Các địa phương đã thống kê có gần 350 nghìn hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm đã thoát nghèo, chiếm 61,5% số người nghèo tham gia học nghề; gần 300 nghìn hộ có người tham gia học nghề, có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập bình quân tại địa phương và trở thành hộ có thu nhập khá; gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều mô hình đào tạo nghề có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thực hiện mỗi làng một sản phẩm và thực hiện tiêu chí nông thôn mới.