Cụ thể, đề tài 1 nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia được xét giao trực tiếp cho Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề tài 2 là nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây nông - lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu được xét giao trực tiếp cho Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam - Bộ NNPTNT.

Đề tài 3 là nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được xét giao trực tiếp cho Viện Dược liệu - Bộ Y tế.