Mức thưởng tết 2013 của doanh nghiệp FDI là 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,28 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thưởng tết cao nhất là 192 triệu đồng, còn doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 162 triệu đồng, doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước thưởng cao nhất là 135 triệu đồng.

Theo Sở LĐTBXH thành phố, mức thưởng tết năm 2013 cao nhất đều thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, nằm chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản.

Các doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa và nhỏ nhìn chung đều có mức thưởng tết thấp. Một số doanh nghiệp hoạt động không có lãi chỉ cố gắng thưởng tết cho người lao động một tháng lương.

Báo cáo của các doanh nghiệp cho thấy, từ ngày 25.1 đến ngày 7.2.2013, người lao động sẽ được nhận thưởng tết năm 2013.