Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, một số nhiệm vụ nổi bật như: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để đại hội CĐ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVCNLĐ; tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng ĐH CĐ các cấp tiến tới đại hội  CĐVN lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; đẩy mạnh việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế sôi nổi về sự kiện chính trị quan trọng trong CNVCNLĐ. Chỉ đạo CĐ các cấp chuẩn bị tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thành công và đúng tiến độ…

Đặc biệt, Thông tri nêu rõ: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng lãnh đạo các tổ chức, đơn vi sử dụng LĐ có tổ chức CĐCS tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của CNVCNLĐ và tổ chức CĐ; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để CĐ các cấp tổ chwucs thành công đại hội, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Thông tri này, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.