Qua đó, tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức CĐ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tiếp theo. Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX, Tổng LĐLĐVN sẽ biểu dương gần 500 điển hình tiên tiến tiêu biểu của phong trào. Từ số báo 134, Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu một số tấm gương thi đua của người lao động.