Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, nếu đi theo con đường khiếu nại lao động thì phải theo quy định của pháp luật về thủ tục và trình tự  Khiếu nại lao động, việc khiếu nại lao động phải:

-Theo Bộ Luật Lao động 2012-chương XVI về THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG và

- Theo quy định tại Nghị định 119-2014 NĐ CP 17-12-2014 về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề,Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo và một số điểm của Luật Khiếu nại năm 2011.

Việc đi theo con đường KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG được quy định tại Nghị định 119-2014 tóm tắt như sau:

1. Người khiếu nại có quyền sau đây:

- Tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho người khác khiếu nại lần đầu với các quyền cụ thể đi kèm

- Rút khiếu nại theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

-Khiếu nại lần hai hoặc

- Khởi kiện vụ án tại Tòa án

2. Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án:

a) Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong trường hợp sau đây:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân dạy nghề; tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 22 Nghị định này;

- Đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 15. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động

1. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Ngoài nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định này, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có nội dung:

a) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

b) Quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Như vậy Nghị định 119-2014 quy định cụ thể thủ tục và quy trình của tố tụng dân sự khiếu nại lao động, là phần mở rộng của Luật Khiếu nại 2011 cho nội dung khiếu nại lao động, khác với quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Chương XIV Bộ Luật 2012.

Một khi tách được các trường hợp quy định theo luật pháp thì sẽ không còn thấy sự rối rắm, mung lung nữa.

Ở đây thấy có một hiện trạng là đa số người lao động và cũng rất nhiều cán bộ công đoàn không nắm được hệ thống luật pháp liên quan trực tiếp đến lao động nên vấn đề dặt ra là phải phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật cho người lao động và cán bộ công đoàn.

Chủ doanh nghiệp có tiền thuê luật sư, còn công đoàn làm gì có tiền nhiều như vậy, nên cần bám sát sự hướng dẫn của công đoàn các cấp trên về pháp luật.

Khi tìm hiểu pháp luật, trước tiên phải đọc tên văn bản, ngày tháng phát hành, thời điểm có hiệu lực và hết hiệu lực, đối tượng và phạm vi điều chỉnh, các định nghĩa, văn bản nào liên quan bị văn bản này làm hết hiệu lực, phân biệt thời hạn, thời hiệu, thủ tục tố tụng,….

Về tài chính, Hiện nay tài chính công đoàn theo Luật công đoàn 2012 là bị hạn chế. Cán bộ công đoàn nên nghiên cứu  vận dụng Nghị định 91-2014 của Chính phủ về bổ sung và hướng dẫn thi hành các luật thuế, để thỏa thuận với NSD LĐ, tiền công đoàn cần dự trữ và chi tiêu tiết kiệm, cần chi cho đào tạo cán bộ công đoàn và chi phí phát sinh khi có đình công.

theo Nghị định này thì được đưa vào chi phí sản xuất  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:

- Khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định…