Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo hai cơ quan, công tác phối hợp về thu kinh phí CĐ khối DN ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt hiệu quả bước đầu. Cụ thể trong 2 năm triển khai tuyên truyền Luật CĐ năm 2012, Nghị định 191/2013/NĐ-CP, Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 6.5.2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu kinh phí CĐ… tới các DN trên địa bàn chưa có tổ chức CĐ đã thu được trên 600 triệu đồng; đồng thời tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và đã vận động thành lập được hơn 30 CĐCS DN ngoài nhà nước.