Các cán bộ CĐ dự tập huấn được hướng dẫn cụ thể về xây dựng, ký thỏa ước TƯLĐTT có nội dung BHLĐ; tuyên truyền giáo dục phổ biến chính sách, huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ; tham gia xây dựng kế hoạch ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại cơ sở; tham gia điều tra, xử lý các vụ TNLĐ; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ...