Trong đó, thành lập 14 CĐCS doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 681 đoàn viên; 7 CĐCS trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; 1 CĐCS Y tế Dự phòng thuộc ngành Y tế; chuyển giao 13 CĐCS thuộc ngành Giáo dục tỉnh để thành lập 7 CĐCS Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề trực thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã... 

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu các cấp CĐ mở Hội nghị chuyên đề về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Công đoàn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài quốc doanh đạt hiệu quả.