Phong trào không những góp phần đào tạo và xây dựng đội ngũ CB KHKT, CNLĐ nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của KHKT và công nghệ mới, nâng cao trình độ nông dân, mà còn đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, để CĐ các cấp tổ chức tốt phong trào này, một số kiến nghị dưới đây của CĐ NNPTNT Việt Nam rất cần được Nhà nước quan tâm, xem xét. Theo đó, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư tiếp tục duy trì các dự án vay vốn giải quyết việc làm, tăng mức kinh phí cho các tỉnh miền núi để đầu tư cho phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp các hộ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo, xúc tiến thương mại, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài nước cho nông dân.

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản, chính sách hỗ trợ rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản..., sớm thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH NNPTNT và xây dựng nông thôn mới, Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích nông dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, tăng tín dụng ưu đãi đào tạo nghề cho nông dân.