Theo đó, 600 DN vừa và nhỏ sẽ được áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ với tổng kinh phí thực hiện là 14.024 tỉ đồng. Chương trình gồm 3 dự án là:  Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Phát triển thị trường LĐ và việc làm; Tăng cường ATVSLĐ. Chương trình nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy phát triển thị trường LĐ; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu LĐ; tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu LĐ, ATVSLĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất LĐ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa TNLĐ.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường nghề và khoảng 30 trường chuyên biệt đủ điều kiện đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật; đầu tư đồng bộ khoảng 100 nghề trọng điểm. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ngành nghề đặc thù cho khoảng 8.800 LĐ để đưa khoảng 6.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tư vấn chính sách việc làm và học nghề trong đó 45% đến 50% số NLĐ đến các Trung tâm dịch vụ việc làm được giới thiệu việc làm và 70% trong số đó có kết nối việc làm thành công.

Giảm trung bình hằng năm 5% tần suất TNLĐ trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ như: Khai khoáng, xây dựng, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất… từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động (OHSAS 18001, SA 8000…) và xây dựng văn hóa an toàn trong LĐ.