Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu này trong nửa nhiệm kỳ qua của Cục Chính trị Tổng cục CNQP cho thấy, hằng năm CĐ đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, duy trì phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ - PCCN” nhằm cải thiện điều kiện làm việc, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, giảm thiểu các vụ tai nạn LĐ.

Qua đó, trên 90% số cơ sở thực hiện có hiệu quả; hằng năm, mạng lưới ATVSV ở các DN (1.855 người) đều được tập huấn thông qua các hội thi, hội thao...

T.H