Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Hội thảo “Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ”.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hoà Bình và Uỷ viên ĐCT, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN Đỗ Xuân Học chủ trì hội thảo.

Kiểm tra đồng cấp: Còn tâm lý ngại đụng chạm

Theo UBKT Tổng LĐLĐVN, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ là một nhiệm vụ quan trọng được quy định trong Điều lệ CĐVN. Tuy vậy, không ít CĐ các cấp chưa thực sự coi trọng, quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ này. Ở một số đơn vị, lãnh đạo CĐ đồng cấp chưa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT CĐ thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, một số UBKT CĐ các cấp chưa chủ động hoặc không thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính đồng cấp và cấp dưới do tâm lý ngại đụng chạm đến lãnh đạo khi xem xét kết luận đúng, sai. Việc chỉ ra sai phạm, khuyết điểm cũng rất khó khăn.

UBKT Tổng LĐLĐVN cũng chỉ ra rằng, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra tài chính của UBKT CĐ các cấp, nhất là cán bộ có chuyên môn sâu về tài chính còn mỏng, ít được tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ làm công tác kiểm tra không được bố trí đủ biên chế, hầu như 100% là kiêm nhiệm và phụ thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn quản lý trực tiếp. Đã thiếu tính chuyên nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ thì tất yếu sẽ dẫn đến việc phát hiện, kiểm tra xem xét và kết luận trong các cuộc kiểm tra của UBKT CĐ bị ảnh hưởng.

Hội thảo đã đi sâu đề cập, phân tích các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ. Hội thảo nêu rõ: Từ thực tiễn hoạt động của UBKT CĐ các cấp, đơn vị nào nhận thức đúng công tác kiểm tra là của BCH, ban thường vụ CĐ thì ở đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện cho UBKT hoạt động tốt và ở đó công tác quản lý, sử dụng thu - chi tài chính CĐ được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

6 nhiệm vụ của UBKT năm 2010

Tổng hợp các ý kiến và kết luận hội thảo, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN Đỗ Xuân Học nhấn mạnh đến 6 nội dung mà UBKT CĐ các cấp cần tập trung thực hiện trong năm 2010. Các nội dung này bao gồm:

- Kiểm tra việc triển khai, quán triệt và thực hiện các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính; việc xây dựng và ban hành các quy chế về quản lý tài chính, tài sản CĐ; việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN...

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ đồng cấp và cấp dưới: Kiểm tra các khoản thu - chi tài chính, kiểm tra việc thu, nộp kinh phí về CĐ cấp trên. Kiểm tra việc quản lý, thu chi và kiểm kê đột xuất quỹ tiền mặt (nội dung bắt buộc); đôn đốc giải quyết công nợ tồn đọng, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ do CĐ quản lý.
 
- Kiểm tra việc quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ xã hội, sử dụng nguồn ngân sách CĐ tích luỹ. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, tài sản của các đơn vị hoạt động sự nghiệp, đơn vị hoạt động kinh tế trực thuộc.

- Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản sai nguyên tắc chế độ kế toán. Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, việc quản lý, lưu giữ các loại sổ sách, chứng từ kế toán, nhất là chứng từ gốc; kiểm tra về việc minh bạch, công khai tài chính CĐ.

UBKT Tổng LĐLĐVN cũng nhấn mạnh việc đảm bảo chế độ báo cáo, thông tin đầy đủ, kịp thời kết quả hoạt động kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ theo quy định đối với UBKT CĐ cấp trên.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hoà Bình: Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, nhằm đúc rút kinh nghiệm hoạt động từ thực tiễn để vừa phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, vừa tìm biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ.

Quang Chính