Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ tại DN diễn ra khá phổ biến, điều kiện LĐ của CN chậm được cải thiện, nhất là khu vực DN vừa và nhỏ, hộ SX cá thể, các làng nghề. Tại Hà Nội, công tác BHLĐ được các cấp, ban, ngành liên quan và tổ chức CĐ thủ đô quan tâm đẩy mạnh, song TNLĐ, cháy nổ hằng năm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và ở mức cao so với cả nước. Có nhiều tồn tại dẫn đến thực trạng này như: Một số chế độ chính sách về BHLĐ đối với NLĐ bị vi phạm nhiều như chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN).

Việc khai báo, thống kê TNLĐ, BNN của nhiều DN thực hiện chưa nghiêm túc, nên số liệu TNLĐ được công bố chưa phản ánh đúng tình hình TNLĐ diễn ra trên thực tế. Trình độ nhận thức, văn hóa, tác phong công nghiệp của một bộ phận NLĐ chưa cao, còn có hiện tượng làm bừa, làm ẩu, coi thường tính mạng bản thân, coi thường nguy hiểm, vi phạm các quy định, nội quy ATVSLĐ trong quá trình làm việc. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ trong công tác ATVSLĐ ở một số CĐCS còn mờ nhạt. Trong khi đó, đội ngũ CB làm công tác ATVSLĐ của tổ chức CĐ thiếu; hoạt động của mạng lưới AT vệ sinh viên và phong trào thi đua ở nhiều nơi vẫn hình thức, hiệu quả chưa cao... Đáng quan tâm là, hệ thống các văn bản dưới luật chưa đồng bộ, nhiều bất cập và khó đi vào thực tế, các thủ tục hành chính về lĩnh vực BHLĐ còn rườm rà, thiếu thực tế. Công tác thanh tra, xử lý các DN vi phạm về ATVSLĐ chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, số vụ TNLĐ bị khởi tố hình sự còn ít.

Trước thực trạng đó, nhiều ý kiến từ phía CBCĐ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm kiện toàn, bổ sung hệ thống các văn bản dưới luật về ATVSLĐ cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật LĐ sửa đổi năm 2012. Nhà nước nên xem xét lại việc tái thành lập Thanh tra Nhà nước chuyên ngành về ATVSLĐ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nâng cao mức xử phạt hành chính về vi phạm lĩnh vực ATVSLĐ vì mức xử phạt hiện chưa đủ sức răn đe, nhiều DN sẵn sàng vi phạm để chịu xử phạt.