Theo đó, 2 đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức CĐ; phát triển đảng viên, đoàn viên CĐ; nâng cao vai trò của tổ chức đảng, tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp; tổng hợp đề xuất kiến nghị với Tổng LĐLĐVN và các cấp có thẩm quyền việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho NLĐ cũng như những khó khăn của tổ chức CĐ trong DN hiện nay; cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến kết quả hoạt động của các đơn vị, DN trực thuộc làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng, phân loại tổ chức cơ sở đảng, tổ chức CĐ hàng năm; tổ chức, phát động các phong trào thi đua; các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động xã hội từ thiện hướng về người lao động.

Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Đảng ủy khối DN tỉnh giai đoạn 2017-2020 giúp tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị, nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định, đảm bảo phát huy dân chủ trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CNLĐ và DN; phát triển đảng viên, đoàn viên CĐ và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh trong các CĐ.