Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành, thị; công đoàn ngành; công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện chỉ tiêu năm 2016 toàn tỉnh sẽ thành lập mới 21 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 8.000 đoàn viên công đoàn, đến nay sau 9 tháng triển khai thực hiện đã có 32 công đoàn cơ sở mới được thành lập, phát triển được 7.888 đoàn viên công đoàn đạt 98,6% kế hoạch năm. Đưa tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh là 104.035 đoàn viên, trong đó khu vực nhà nước là 50.642 người, khu vực ngoài nhà nước là 53.393 người (tăng 7.632 người so với năm 2015).
Tại hội nghị đã có 7 ý kiến của LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành trao đổi, thảo luận về các nội dung phương pháp vận động, những khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở cũng như phát triển đoàn viên nhằm đưa tỷ lệ tập hợp đoàn viên tại các đơn vị đã có công đoàn cơ sở.
Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 15-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có những chỉ tiêu cụ thể như: trên 70% số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở; tỷ lệ tập hợp đoàn viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 85%; 85% CĐCS ngoài nhà nước đạt vững mạnh; 75% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; 60% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, 90% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Kế hoạch cũng đưa ra 6 nội dung giải pháp tập trung vào nghiên cứu, tuyên truyền, tập huấn, triển khai thực hiện phát triển đoàn viên; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở giai đoạn 2016 – 2020.