Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, cán bộ chuyên trách thuộc khối các CĐ ngành và hai đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh (Trung tâm Day nghề và Trung tâm Văn hóa Lao động).

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên trình bày những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện : Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa XI trình đại hội XII của đảng ; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020 ; Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa XI.  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05.