Phong trào thi đua của Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, với chức năng và nhiệm vụ của mình, các đơn vị trong khối thi đua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua, các thành viên đã bầu LĐLĐ tỉnh Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu khối thi đua MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh Hòa Bình. Đứng thứ hai là Tỉnh Đoàn thanh niên Hòa Bình và Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đứng thứ ba. Hội nghị cũng đã chuyển giao Khối trưởng thi đua năm 2017 cho đơn vị Tỉnh Đoàn thanh niên Hòa Bình.