Nội dung tập huấn bao gồm các phần chủ yếu như: Quy định pháp luật và hoạt động BHLĐ của CĐCS; tổ chức quản lý hoạt động mạng lưới ATVSV và phong trào xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ ở cơ sở SXKD; công tác kiểm tra và tự kiểm tra BHLĐ ở cơ sở...