LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt đại hội theo nhiệm kỳ, đến nay đã có 309/1.301 CĐCS tổ chức đại hội, 14/293 CĐCS tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ. Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS năm 2012, đến nay toàn tỉnh đã có 28/28 CĐ cấp trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua, trong đó 24 CĐ cấp trên cơ sở đăng ký danh hiệu vững mạnh xuất sắc.