Theo đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ký cam kết cho gần 80 đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong các cấp công đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Việc ký kết thực hiện theo quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Việc xử lý người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu sẽ được tiến hành một cách công khai, khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Công đoàn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Theo ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình – thì việc ký kết nhằm tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ; đồng thời là cơ sở để xử lý những cán bộ yếu về năng lực không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, sức bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới.


Các cán bộ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình ký cam kết về trách nhiệm trong công tác. Ảnh: Lê Phi Long